ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล หมู่เรียน สาขา คณะ
1 524802218 นางสาว นันท์ชนก พงษ์เต้า ร.5202 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 524802254 นาย อานนท์ สิงห์ทองลา ร.5202 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 524802207 นางสาว จีรพา ตาแฮ ร. 5202 รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 524802219 นางสาว นาจติญา บุตรโคตร ร.5202 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
5 524802242 นางสาว ศิริพร วาที ร.5202 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6 524802246 นางสาว สุพรรษา มูลทากูล ร. 5202 รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และสังคมศาสตร์
7 524802231 นางสาว รินนภา นนทะภักดิ์ ร.5202 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
8 524802223 นางสาว ปรียาภรณ์ บุญพรม ร.5202 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
9 524802224 นาย พลอมร ลำมะยศ ร.5202 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
10 524265438 นางสาว อนงค์ วันทะชัย ว.5204 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 546704105 นางสาว จินตนา ชาดี บ.5411T การตลาด วิทยาการจัดการ
12 546704112 นางสาว ภัคจิรา ไสยกิจ บ 5411T การตลาด วิทยาการจัดการ
13 546704110 นางสาว น้ำฝน โสดามา บ5411T การตลาด วิทยาการจัดการ
14 546704108 นางสาว ธัญวรัตน์ จันทร์ดุ้ง บ5411T การตลาด วิทยาการจัดการ
15 546704118 นางสาว วันวิสาข์ สารีพิมพ์ บ.5411T การตลาด วิทยาการจัดการ
16 546704121 นางสาว อภิญญา แสนหล้า บ.5411T การตลาด วิทยาการจัดการ
17 524802243 นางสาว ศิริลักษณ์ ทองดี ร.5202 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
18 546702238 นางสาว สุภา เมาะโหล่ บ.5409T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
19 546702243 นางสาว อรพรรณ พรมตาไก้ บ.5409T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
20 546702106 นางสาว เจนจิรา บุญที บ.5408 T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
21 546702216 นางสาว ปิยะดา จูมจนะ บ5409T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
22 546702222 นางสาว ยุภาวรรณ วันทองสุข บ 5409T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
23 546702202 นางสาว แขนภา ทาคินี บ. 5409T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
24 546702208 นาง ชไมพร พั้วทา บ.5409T การจัดการ การจัดการทั่วไป
25 546702203 นางสาว จตุพร พานกระดึง บ.5409T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
26 546702231 นางสาว ศรินยา บางประอินทร์ บ.5409T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
27 546702213 นางสาว นุจรี สมบุตรดี บ 5409T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
28 546702232 นางสาว ศิริลักษณ์ ดวงจำปา บ.5409T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
29 546702201 นางสาว กัลยรัตน์ สาริยา บ.5409T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
30 546702205 นางสาว จีรวรรณ ผิวสวัสดิ์ บ. 5409T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
31 546702145 นางสาว อังศนา พลซา บ.5408T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
32 546702112 นางสาว นฤมล จำปาสิม บ.5408T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
33 546702110 นางสาว ชลธิชา เกษเกษร บ.5408 T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
34 546702239 นางสาว สุภารัตน์ ลีกระจ่าง บ.5409T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
35 546702101 นางสาว กมลชนก ธรรมรังศรี บ.5408T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
36 546702230 นาย เวชชัย พรมมาวัน บ.5409T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
37 546702132 นางสาว ศิริรัตน์ ประไพเพชร บ.5408T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
38 546702207 นางสาว ชนัญชิดา กาวน บ.5409T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
39 546702102 นางสาว ขนิษฐา ไชยเต็ม บ5408T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
40 546702136 นางสาว สุดาวรรณ จันดาหาร บ.5408 t การจัดการ วิทยาการจัดการ
41 546702109 นางสาว ชลชนก พลดาหาญ บ.5408T การจัดการทั่วไป การจัดการ
42 524338115 นางสาว อุมาพร แสงสุข ศ.5205 ดิจิตอล อาร์ต มนุษยศาสาตร์
43 524268242 นาย อนุพงษ์ วรรณภา ว.5215 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์
44 524338106 นางสาว นภา แพงเบ้า ศ.5205 ดิจิตอล อาร์ต มนุษยศาสาตร์
45 546702137 นางสาว สุนิสา บุญปัน บ.5408T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
46 546702104 นางสาว จริยา โคตรวงษา บ.5408T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
47 546702149 นางสาว วรรณวิศา ปิตุโส บ.5408T การจัดการทั่วไป วิทยาการการจัดการ
48 546702140 นางสาว สุลัดดา วงค์ศรีเทพ บ.5408T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
49 546702223 นางสาว ยุวดี แสงโสดา บ.5409T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
50 524802239 นาย วุฒิพงศ์ ภูแข่งหมอก ร.5202 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
51 524802222 นางสาว บุหงา เกตุเวียง ร.5202 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
52 546702129 นางสาว วิภาดา พงเอื้อ บ. 5408 T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
53 546702147 นางสาว กัญชลิดา มาแก้ว บ.5408T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
54 546702108 นางสาว ชไมพร กุดกัญญา บ.5408T การจักการทั่วไป วิทยาการจัดการ
55 524701213 นางสาว นิรมล สวัสดิพงษ์ บ.5208 การบัญชี วิทยาการจัดการ
56 524701245 นาย อุนนาต์ นันทจักร์ บ.5208 การบัญชี วิทยาการจัดการ
57 524701221 นางสาว รัตติกรณ์ บุญค้ำชู บ 5208 การบัญชี วิทยาการจัดการ
58 524701234 นางสาว สุธาทิพย์ พิมพุฒ บ 5208 การบัญชี วิทยาการจัดการ
59 524701206 นางสาว จุฑามาศ คณารศ บ 5208 การบัญชี วิทยาการจัดการ
60 524701211 นางสาว นันทพร เปรมใจ บ 5208 การบัญชี วิทยาการจัดการ
61 524315113 นางสาว อนุสรา บุญบำรุง ศ 5208 นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ
62 524701210 นางสาว ธารารัตน์ สมอาจ บ 5208 การบัญชี วิทยาการจัดการ
63 524701204 นางสาว จินตนา แก้วมงคล บ 5208 การบัญชี วิทยาการจัดการ
64 546702204 นางสาว จินตนา ระวงศ์ บ.5409T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
65 546702234 นางสาว สาวิตรี แก้วสุวรรณ บ. 5409 T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
66 546702228 นาย วินัย บุญชิต บ5409T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
67 546702121 นางสาว เมวิกา กรมทอง บ.5408T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
68 524302129 นางสาว รุ้งลาวัลย์ ทบนา ศ.5203 ภาษาอักฤษ มนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์
69 546702133 นางสาว ศิริวิมล คงสะโต บ.5408T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
70 546702139 นางสาว สุภาพร ตุ้มทอง บ.5408T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
71 546702120 นางสาว ภาวิณีย์ ยะราช บ5408T การจัดการทั่วไป วิทยาการทั่วไป
72 546702130 นางสาว วิลาสินี เพชรราช บ.5408T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
73 546702122 นางสาว ยุภาวดี บุญมาตร บ.5408T การจัดการทั่วไป การจัดการ
74 524265140 นางสาว อาทิตยาพร มีแป้น ว5201 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75 524315111 นางสาว สุชาดา ครองอารมย์ ศ.5208 นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ
76 524265105 นางสาว กัญญา เหล่าสุขา ว5201 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
77 524265131 นางสาว ศิริรัตน์ เชื้อไพบูลย์ ว5201 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
78 524265123 นางสาว มาลินี สุดตา ว5201 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
79 524269113 นาย พัลลภ ครุนันท์ ว.5216 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
80 546269210 นาย ณัฐพงศ์ บุญสม ว.5412T อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
81 546269205 นาย จักรพงษ์ ประเสริฐ ว.5412T เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
82 546269216 นาย นิกร ศรีแก้ว ว5412T เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุสาหกรรม
83 546269233 นาย สุเมเธียร คำลุน ว.5412T เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
84 546702114 นางสาว นุชนาฎ พะนะสิทธิ์ บ. 5408T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
85 546702125 นางสาว ลัดดาวรรณ สารคำ บ.5408 T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
86 524802138 นาย วัฒนชัย หมื่นฤทธิ์ ร.5201 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
87 546269211 นาย ไตรจักร์ พรมศรี ว.5412T อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
88 524265108 นางสาว ฐิติพร สะบก ว5201 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
89 546702126 นางสาว วรรณิษา เกษทองมา บ.5408T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
90 524265227 นางสาว วราภรณ์ อุดแก้ว ว.5202 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
91 524265230 นางสาว ศศิการ กิ่งกนทา ว.5202 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
92 524265216 นางสาว นิตยา พิณธุวัน ว.5202 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
93 524265217 นางสาว เนตรนภา ชาญนอก ว.5202 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
94 524265209 นางสาว แจ่มนภา สีบู ว.5202 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
95 524265235 นางสาว สุพรรณี เตศิริ ว.5202 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
96 546704106 นางสาว จีรนันท์ ถันชนนาง บ.5411T การตลาด วิทยาการจัดการ
97 524265206 นางสาว ขติยา ไชโยแสง ว.5202 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
98 546704115 นางสาว รสรินทร์ นาคะหง บ.5411 T การตลาด วิทยาการจัดการ
99 546704109 นางสาว นฤมล วัดเวียงคำ บ.5411 T การตลาด วิทยาการจัดการ
100 546704119 นางสาว สายฝน ปลื้มโชค บ.5411T การตลาด วิทยาการจัดการ
101 524802260 นาย พรรณพ ณ พล ร.5202 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
102 524802237 นาย วีระพันธ์ สมสนุก ร 5202 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
103 518129209 นางสาว วราพร ผลดีดก ค.5110 เคมี ครุศาสตร์
104 518129202 นางสาว กิติยา ทิพย์จักษ์ ค.5110 เคมี ครุศาสตร์
105 518129207 นางสาว รสนภา ราสุ ค.5110 เคมี ครุศาสตร์
106 518129205 นางสาว นิติยา จันทะสี ค5110 เคมี ครุศาสตร์
107 518129208 นางสาว วรรณภา สอนเสนา ค.5110 วิทยาศาสตร์เคมี ครุศาสตร์
108 518129211 นางสาว ศิวรรณ อะวะตา ค 5109 เคมี ครุศาสตร์
109 518129206 นางสาว พัชราภา กันไชย ค5110 เคมี ครุศาสตร์
110 518129203 นางสาว จริญา จำใบรัก ค5109 เคมี ครุศาสตร์
111 518129210 นาย วุฒิปรีชา มาหนองค้า ค 5110 เคมี ครุศาสตร์
112 524802209 นาย ชัชวาลย์ แน่นตีนผา ร.5202 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
113 524802205 นาย จรัญ ร่องจิก ร 5202 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
114 524267111 นางสาว ฐิติมา ขุนเกลี้ยง ว.5208 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
115 546704102 นางสาว กรรณิการ์ พรมมาวัน บ.5411T การตลาด วิทยาการจัดการ
116 518186118 นางสาว พิมพิลัย โยธาวงษ์ ค.5103 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
117 518186107 นางสาว ปาลิกา พงษ์สะพัง ค.5103 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
118 524802147 นาย สุพัฒชัย เสริมทรัพย์ ร.5201 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
119 524802110 นาย จีระศักดิ์ บงแก้ว ร.5201 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
120 524802137 นาย วรการ ขาวเขียว ร.5201 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
121 518144107 นาย ชุมพร บุญภา ค5101 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
122 518144134 นาย ศรายุทธ นาอุดม ค5101 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
123 518144147 นางสาว อำภาพร อ่อนพันธ์ ค5101 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
124 518144119 นางสาว นิติศาสตร์ จำเริญทิพย์ ค5101 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
125 518144136 นางสาว สรินนา ปุ้งปูน ค5101 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
126 518144146 นางสาว อรสา นามสนธิ ค5101 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
127 518144142 นางสาว เสาวนีย์ สารมโน ค5101 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
128 524802233 นางสาว วราภรณ์ วงษ์ลา ร.5202 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
129 518144140 นางสาว สุพัสสร รัศมีเดือน ค5101 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
130 518144138 นางสาว สุปราณี ศรีวิชัย ค5101 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
131 518144122 นางสาว พรสุดา อ้อมแก้ว ค5101 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
132 518101114 นาย ปิยะพงษ์ โสดาตา ค. 5107 ภาษาไทย ครุศาสตร์
133 518101124 นางสาว ศิริรันต์ แสนเวียง ค. 5107 ภาษาไทย ครุศาสตร์
134 546702246 นางสาว วราภรณ์ งามขำ บ. 5409T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
135 518101132 นางสาว สุลักขณา โภคานิตย์ ค. 5107 ภาษาไทย ครุศาสตร์
136 518101133 นางสาว สุดารัตน์ มโนสงค์ ค. 5107 ภาษาไทย ครุศาสตร์
137 518101121 นางสาว พัตรภรณ์ กันธุ ค. 5107 ภาษาไทย ครุศาสตร์
138 520802108 นาย จักรพันธ์ ศรีโย ร. 5201 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
139 518101101 นางสาว กมลทิพย์ เทาดี ค. 5107 ภาษาไทย ครุศาสตร์
140 518144212 นาย ธนาวุธ พวงพันธ์ ค5114 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
141 518101113 นาย ปิยะทัศน์ เทพารัตน์ ค. 5107 ภาษาไทย ครุศาสตร์
142 518144204 นางสาว จิรารัตน์ โพธิ์ศรี ค5114 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
143 518144215 นางสาว ธีริศรา เมืองชา ค5114 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
144 518144233 นาย ธนกฤต สีดา ค5114 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
145 518144203 นางสาว จารุณี บุญสุวรรณ ค5114 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
146 518144211 นาย เทียนชัย ชาลีวรรณ์ ค5114 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
147 518144235 นางสาว ศรัญญา อุปราชัย ค5114 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
148 518120114 นาย จิรภัทร มาพิบูลย์ ค 5116 ศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์) ครุศาสตร์
149 518110134 นาย กฤษติ แสงโพธิ์ ค5108 สังคมศึกษา ครุศาสตร์
150 518110133 นาย ชัยพร ภักดีอำนาจ ค5108 สังคมศึกษา ครุศาสตร์
151 518148123 นางสาว ภัทราวดี จันทะเพ็ง ค5105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
152 518144201 นางสาว ขวัญธิวา นามคร ค5114 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
153 518129302 นาย ชัยณรงค์ เดชโนนสังข์ ค.5119 ฟิสิกส์ ครูศาสตร์
154 518129213 นางสาว สุภัทรา ชัยสุ่ย ค.5110 เคมี ครุศาสตร์
155 518101112 นางสาว นุชนาฎ โพธิสอน ค.5107 ภาษาไทย ครุศาสตร์
156 518101104 นางสาว จิราภรณ์ แผ่นทอง ค.5107 ภาษาไทย ครุศาสตร์
157 518101130 นางสาว ทิพย์นภา แทบศรี ค.5107 ภาษาไทย ครุศาสตร์
158 518144217 นางสาว บุษบากร ศรีทนนาง ค5114 คอมพิวเตอร์ ครูศาสตร์
159 518144229 นางสาว วรรณรัตน์ โคกแปะ ค.5114 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
160 524802122 นาย ธนิต สมวัน ร.5201 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
161 518101125 นางสาว สุกัญญา สีเคนมีอคติ ค.5107 ภาษาไทย ครุศาสตร์
162 518101110 นาย นาทพล ศรีบุรินทร์ ค.5107 ภาษาไทย ครุศาสตร์
163 518144248 นาย เอกพงษ์ สาศรี ค 5114 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
164 546702226 นางสาว วรรธนา วงษ์มานิตย์ บ.5409 วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป
165 518102146 นางสาว วาเนสฐิภัทร พงษ์สระพัง ค.5102 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
166 518102134 นางสาว วารุณี พรมดวงดี ค.5102 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
167 518129123 นางสาว หทัยรัตน์ แต่งผิว ค5109 ชีววิทยา ครุศาสตร์
168 518129117 นางสาว วาสนา ดิลกลาภ ค5109 ชีววิทยา ครุศาสตร์
169 518129104 นางสาว ทิพวรรณ์ สถาพร ค5109 ชีววิทยา ครุศาสตร์
170 518129101 นางสาว กาญจนา นามา ค5109 ชีววิทยา ครุศาสตร์
171 518129103 นางสาว ทิพวรรณ บุญกอด ค5109 ชีววิทยา ครุศาสตร์
172 518129109 นางสาว ปภัสรา กล้าศึก ค5109 ชีววิทยา ครุศาสตร์
173 518129303 นางสาว ยุพาภรณ์ แนวถาวร ค 5119 ฟิสิกส์ ครุศาสตร์
174 518129115 นางสาว รัชฎาภรณ์ วรรณสาร ค5109 ชีววิทยา ครุศาสตร์
175 546702209 นาง วิภาพร เลิศคอนสาร บ.5409T การจัดการ การจัดการทั่วไป
176 518144105 นางสาว ชมภูนุช รักชาติ ค 5101 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
177 518129105 นางสาว นัดดา ศรีทะชัย ค5109 ชีววิทยา ครุศาสตร์
178 518129120 นางสาว สายฝน ตาวะเท ค 5109 วิทยาศาสตร์ (แขนงชีววิทยา) ครุศาสตร์
179 546704101 นางสาว กมลชนก มูลม่อม บ.5411T การตลาด วิทยาการจัดการ
180 546704114 นางสาว ยุพา ปทุมานนท์ บ.5411T การตลาด วิทยาการจัดการ
181 546702237 นางสาว สุปราณี สุภกรรม บ. 5409 T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
182 524320109 นาย ภูมิพัฒน์ สิมสวัสดิ์ ศ 5206 ศิลปกรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
183 518101102 นางสาว ณัฐวรรณ สมทอง ค 5107 ภาษาไทย ครุศาสตร์
184 518129110 นางสาว ปาลิดา ช่วยพันธุ์ ค 5109 วิทยาศาสตร์ (แขนงชีววิทยา) ครุศาสตร์
185 524265111 นางสาว นิภาวรรณ ผุดผ่อง ว.5201 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
186 524802215 นาย ธนากร ปร๋อกระโทก ร.5202 รัฐประศาสนศาตร์ มนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์
187 546269206 นาย จิรโชติ วังคีรี ว.5412T เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
188 546269236 นาย อรรถพล นนทะภาพ ว 5412T เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ฟฃ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
189 546702127 นางสาว วราภรณ์ โสภาพร บ.5408T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
190 524302127 นางสาว รัชตวรรณ ทวีรัตน์ ศ 5203 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
191 518102106 นางสาว จิดาภา ชุมคำ ค. 5102 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
192 524302114 นางสาว ประภัสสร วงษ์ประจักษ์ ศ 5203 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
193 518148116 นาย พงษ์พัฒน์ พรมแพง ค 5105 วิทยาศาสตร์ทั่งไป ครุศาสตร์
194 524802253 นาย อาธร ดอนหลาบคำ ร.5202 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
195 524802250 นาย อธิป ธนะภูมิชัย ร.5202 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
196 546401107 นางสาว สุภัคสรณ์ ชาติเจริญ ท.5401T เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
197 524802141 นางสาว ศรัญญา ศรีพรม ร.5201 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
198 524802149 นางสาว แสงจันทร์ จิระธาน ร.5201 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
199 524802152 น.ส อมรา สาริยา ร. 5201 รัฐประศาสนศาสตร์ มนูษยศาสตร์และสังคม
200 524802132 นางสาว ปัทมา บุตรชัยงาม ร.5201 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
201 524802129 นางสาว ปฏิมาพร ศรีมงคล ร.5201 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202 524802117 นาย ดนุพล จินดามุข ร.5201 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203 546269234 นาย อภิชาติ รักษาพล ว.5412t เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
204 546269204 นาย คมสันต์ พรนามแสง ว.5412t เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205 546269224 นาย รัฐพล ศรีบุญคำ ว.5412t เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
206 518129112 นางสาว ยลลัดดา หมื่นมา ค5109 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) ครุศาสตร์
207 518129113 นางสาว เยาวรัตน์ สืบสำราญ ค5109 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) ครุศาสตร์
208 518129119 นางสาว ณัชชา ชำนาญพล ค5109 วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) ครุศาสตร์
209 518129125 นาย บุญรัง จำปา ค5109 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) ครุศาสตร์
210 524802142 นาย ศุภฤกษ์ รัตน์ประทุม ร.5201 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
211 524802121 นาย เทพฤทธิ์ พิมพ์บูลย์ ร.5201 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
212 524802221 นางสาว บุษบา บัวชาลี ร.5202 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
213 524802214 นางสาว เดือนเพ็ญ สังข์ทอง ร.5202 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
214 524802136 นาย รุ่งสุริยา พิลาชัย ร.5201 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
215 524802244 นางสาว สุจิตรา ฮาดชมภู ร.5202 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
216 524802125 นาย นิติศาสตร์ อนุมาตย์ ร.5201 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
217 518144124 นาย พิศาล ภูผิวขำ ค5101 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
218 518144102 นางสาว กฤษณา วงศ์คำจันทร์ ค.5101 คอมพิวเตอรศึกษา ครุศาสตร์
219 518148119 นางสาว พัชรพร เปรมผล ค.5105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
220 518144148 นางสาว กฤษณา วงศ์คำจันทร์ ค.5101 คอมพิวเตอรศึกษา ครุศาสตร์
221 518144117 นาย นัฐพล ทรงทาศรี ค.5101 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
222 518144101 นาย กรวิทย์ แสนขัน ค.5101 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
223 518144145 นาย อนุรักษ์ คำมุงคุณ ค.5101 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
224 546702224 นางสาว ลักคนา วิเศษชาติ บ.5409T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
225 524802247 นางสาว สุพัตรา อ้วนใจยราช ร 5202 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
226 524802229 นางสาว มิลตา บงแก้ว ร.5202 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์
227 524802258 นางสาว วิภารัตน์ ใพยา ร.5202 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์
228 524802208 นาย เฉลิมเกียรติ บุญปัน ร.5202 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
229 524802226 นางสาว ภัสสร คณะแพง ร.5202 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
230 524701203 นางสาว คัทริยา ชุมพร บ.5208 การบัญชี วิทยาการจัดการ
231 518144115 นางสาว นริศรา ปาริปุณณัง ค.5101 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
232 518144155 นางสาว แก้วมุกดา วรรณชัย ค.5101 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
233 518144108 นาย ณัฐวุฒิ เหล่าลาภะ ค 5101 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
234 518144127 นาย รังสรรค์ จันทร์แจ้งดี ค.5101 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
235 518102218 นางสาว นุศรา ประนิล ค5115 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
236 524802255 นางสาว อุทัยวรรณ หุมอาจ ร.5202 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
237 518129201 นาย กิตติศักดิ์ วังคีรี ค.5110 เคมี ครุศาสตร์
238 518101129 นาย สุทธิพงษ์ เสนามะสอน ค.5107 ภาษาไทย ครุศาสตร์
239 518129111 นาย พยุง โทมล ค.5109 ชีววิทยา ครุศาสตร์
240 518148106 นางสาว ชุลีพร บุญศร ค.5105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
241 518148137 นางสาว สุกัญญา อรรคสาร ค.5105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
242 518101119 นางสาว โพธิ์ศรี อ่อนทึกภูมิ ค.5107 ภาษาไทย ครุศาสตร์
243 518189125 นางสาว อนุสรา พุทธา ค.5106 พลศึกษา ครุศาสตร์
244 518148143 นางสาว สุวรรณี สมมาสี ค.5105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
245 518144118 นางสาว นิตยา นันทะผา ค.5101 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
246 518101131 นางสาว ชญานิษฏ์ ชัยเชียงพิณ ค 5107 ภาษาไทย ครุศาสตร์
247 518101107 นางสาว ทัศนีย์ มีปากดี ค 5107 ภาษาไทย ครุศาสตร์
248 518101128 นางสาว อรพรรณ บัวระภา ค 5107 ภาษาไทย ครุศาสตร์
249 518101117 นางสาว พิกุล สุขจันดา ค.5107 ภาษาไทย ครุศาสตร์
250 518101118 นางสาว เพ็ญนภา ชัยหงษา ค.5107 ภาษาไทย ครุศาสตร์
251 518110120 นาย วิวัฒน์ แก้วดวงตา ค5108 สังคมศึกษา ครุศาสตร์
252 518129301 นางสาว จิราพร แพงน้อย ค 5119 ฟิสิกส์ ครุศาสตร์
253 518129304 นาย เลียว โหมดนอก ค 5119 ฟิสิกส์ ครุศาสตร์
254 518110136 นาย พิเชษฐ์ ริยะบุตร ค5108 สังคมศึกษา ครุศาสตร์
255 518110121 นาย วีรยุทธ เดชเดิม ค5108 สังคมศึกษา ครุศาสตร์
256 518120111 นาย อาทิตย์ ชารัมย์ ค.5116 ศิลปศึกษา ครุศาสตร์
257 518120112 นาย เอกชัย เคนท้าว ค.5117 ศิลปศึกษา(ดนตรี) ครุศาสตร์
258 546701201 นางสาว กัญญาณัฐ ถิ่นน้ำใส บ.5404T การบัญชี วิทยาการจัดการ
259 546701206 นางสาว ดวงนภา ชัยปัญญา บ.5404T การบัญชี วิทยาการจัดการ
260 546701217 นางสาว เมธินี อุตสาหะ บ.5404T การบัญชี วิทยาการจัดการ
261 546701216 นางสาว มณีรัตน์ บุญเรือง บ.5404T การบัญชี วิทยาการจัดการ
262 518148124 นางสาว มยุรี พุฒจันทร์ ค5105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
263 518110119 นาย วิทยา ศรีนวลสูง ค 5108 สังคมศึกษา ครุศาสตร์
264 518148111 นางสาว นรินทร์พร ประทุมวัฒน์ ค5105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
265 518144244 นาย อนันต์ โคตรเเป ค.5114 คอมพิวเตอร์ ครุศาสตร์
266 524802234 นาย วัชรพงษ์ หนองนง ร 5202 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
267 546269107 นางสาว จิราภรณ์ เมืองแสน ว.5411T เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
268 518110106 นางสาว ชมพู่ ทองรุ่ง ค5108 สังคมศึกษา ครุศาสตร์
269 518148147 นางสาว ปนัดดา ดอนคณ ค5105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครศาสตร์
270 524255103 นาย ธงชัย สวนโสกเชือก ว.5210 เทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
271 546704116 นางสาว ลำพันธ์ ศรีบุรินทร์ บ.5411T การตลาด วิทยาการจัดการ
272 524802130 นาย ปรเมษฐ์ ศรีทาสังข์ ร.5201 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
273 546701231 นางสาว สุภารัตน์ ไม่เศร้า บ.5404T การบัญชี วิทยาการจัดการ
274 518144225 นางสาว มัตติกา ศิริวงศ์ ค.5114 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
275 518144106 นาย ชิงชัย ชนะชัย ค5101 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
276 524315107 นางสาว ปัทมาภรณ์ กรมราช ศ. 5208 นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ
277 524250109 นางสาว ศิริวรรณ นะสี ว.5213 เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
278 524802148 นาย สุรเดช วินากร ร.5201 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
279 518129114 นางสาว รัชนีพร เสนาไชย ค 5109 ชีววิทยา ครุศาสตร์
280 524265307 นางสาว ชุดาภา นามหล้า ;.5203 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
281 524265342 นางสาว สุริญญา เรียนพิศ ว.5203 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
282 524701208 นางสาว ดาราพร สอนสุภาพ บ.5208 บัญชี วิทยาการจัดการ
283 518144154 นาย อนุศักดิ์ พรมเสน ค.5101 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
284 518144239 นางสาว สุวรรณี เจริญรัตนาภิญโญ 85114 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
285 528144339 นาย อนันต์ ขันทะคีรี ค.5203 คอมพิวเตอร์ ครุศาสตร์
286 518110116 นาย พงษ์ศักดิ์ หาจักร ค.5108 สังคมศึกษา ครุศาสตร์
287 524247137 นางสาว อำภิกา เขตสันเทียะ ว.5209 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
288 524247139 นางสาว เอื้องฟ้า มาลี ว.5209 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
289 524247110 นางสาว นิภาดา โลมพันธ์ ว.5209 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
290 524247128 นางสาว แววมณี สีแสนซุย ว.5209 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
291 518189116 นาย วัศพล พวงศรี ค5106 พลศึกษา ครุศาสตร์
292 518189109 นาย ธีรนันท์ เผยศิริ ค5106 พลศึกษา ครุศาสตร์
293 518144144 นางสาว โสรยา พละสาร ค.5101 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
294 518144143 นางสาว สุรภา ชัยมาตร ค.5101 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
295 518144131 นางสาว วิภาณี อมูลราช ค.5101 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
296 518144120 นางสาว ปนัดดา บู่สุข ค.5101 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
297 518144109 นางสาว ดารารัตน์ ศรีบุญเรือง ค.5101 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
298 518189121 นาย สิทธิชัย ปลัดพรหม ค5106 พลศึกษา ครุศาสตร์
299 518101108 นางสาว ทิตติยา ชัยศัตรา ค.5107 วิชาภาษาไทย ครุศาสตร์
300 518189124 นาย อนุวัฒน์ นาดี ค.5106 พลศึกษา ครุศาสตร์
301 524268102 นาย กฤษณะ มาลอด ว.5206 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
302 546401102 นาย ไกรวิทย์ โยธาภักดี ท.5401T เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
303 524268135 นาย สามารถ ศรีทรงเมือง ว 5206 คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสรเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
304 518148126 นางสาว ยุพิน วิจิตปัญญา ค5105 วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์
305 518148146 นางสาว อุไรวรรณ ศรีเตชะ ค5105 วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์
306 518102212 นางสาว จีระันันท์ จันทรี ค5115 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
307 518101103 นางสาว จริยา พรมนิล ค 5107 ภาษาไทย ครุศาสตร์
308 518148132 นางสาว ศรัญญา นามมนุษย์ศรี ค5105 วิทยาศาสตร์ั่ทั่วไป ครุศาสตร์
309 518148140 นางสาว สุนันทา ทาดา ค5105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
310 524401129 นาย อาทร งานโคกสูง ท.5201 เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
311 524243110 นางสาว มุกรินทร์ ราศรีชัย ว.5212 ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
312 546702116 นางสาว ปวีณา วิไชโย บ5408T วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป
313 546702146 นาวสาว อุษา คำหงษ์ บ5408T วิยาการจัดการ การจัดการทั่วไป
314 546702113 นาย นิยม โกษาจันทร์ บ.5408T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
315 546702142 นาย อนุชิต ศรีบุรินทร์ บ.5408T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
316 546701220 นางสาว ลัดดา พิมนาคุณ บ5404T การบัญชี วิทยาการจัดการ
317 546401108 นาย อภินันท์ บรรเทา ท5401T เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
318 524265241 นางสาว อัมพิกา ทัพโสดา ว.5202 สาธารณสุขศาตร์ วิทยาศาสตร์
319 524265244 นางสาว อรอนงค์ เจริญมี สาธารณสุขศาตร์ วิทยาศาสตร์
320 518144137 นาย สุบิน บึงอ้อ ค 5101 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
321 524290112 นางสาว อริสา ทาสีคำ ว.5211 อาหารและโภชนาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
322 524265327 นางสาว ยุภา สอนแก้ว ว.5203 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
323 524265301 นางสาว กรรณิกา จันทะศรี ว.5203 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
324 524265334 นางสาว ศิริพันธุ์ เพียสุระ ว.5203 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
325 524265331 นางสาว วารีรัตน์ ใจอ้อม ว.5203 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
326 524265344 นางสาว เสาวลักษ์ ไชยพิลา ว.5203 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
327 518186110 นางสาว ธนภร จันทร์สี ค.5103 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
328 518186132 นางสาว อัญชุรี ละสี ค.5103 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
329 518186129 นางสาว อภิญญา สิงห์สุวรรณ ค.5103 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
330 518186109 นางสาว ทิพวัลย์ มณีกันตา ค.5103 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
331 518186235 นางสาว สุภาภรณ์ คำมุงคุณ ค.5103 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
332 518186127 นางสาว สุรีย์ สอนสุภาพ ค.5103 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
333 518186103 นางสาว จิราพร ชินบุตร ค.5103 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
334 518186133 นางสาว ชนิลภรณ์ พาสกุล ค.5103 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
335 518186117 นางสาว พัชริดา ลุนาหา ค.5103 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
336 518186136 นางสาว ปพิชญานันท์ ศรีวิชา ค.5103 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
337 518186120 นางสาว รัชมิทัศ ผิวแดง 5103 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
338 524265418 นางสาว พรพิมล สามหมอ ว. 5204 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
339 524265440 นางสาว อนุสรา ด้วงบุ้ง ว.5204 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
340 518189102 นาย เกรียงไกร บัวใหญ่รักษา ค.5106 พลศึกษา ครุศาสตร์
341 518189120 นาย สมชาย ดวงกลาง ค.5106 พลศึกษา ครุศาสตร์
342 518148128 นางสาว ละมัย รอบคอบ ค.5105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
343 518148129 นางสาว วิชุดา กุลเสน ค. 5105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
344 518148141 นางสาว สุพรรณวิกา สมศรี ค. 5105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
345 518148118 นางสาว พรรณทิพา มิ่งสันเทียะ ค 5105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
346 518148103 นางสาว ขนิษฐา โกษากุล ค. 5105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
347 518148112 นางสาว นันทพร สุภาษิ ค5105 วิทยาศาตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
348 518148127 นางสาว ราตรี ศรีหนองโคตร ค 5105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
349 524802238 นาย วุฒิชัย พวกภูเขียว ร.5202 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
350 518148115 นาย นิรุตติ์ วันหากิจ ค.5105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
351 518148133 นาย ศราวุฒิ ศรีวรรณะ ค.5105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
352 546401105 นาย ปัฐพงษ์ มีศิลป์ ท.5401 T เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม