ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล หมู่เรียน สาขา คณะ
1 524267130 นาย ลิขิต จิตโส ว 5208 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 524267126 นางสาว ยุวดี อุ่นผาง ว.5208 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 524267108 นางสาว เกษทิพย์ จันทราษี ว.5208 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 524267116 นางสาว นัชฎาพร เรืองศรี ว.5208 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 524267104 นางสาว กมลชนก ศรีภูธร ว.5208 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 524267146 นางสาว โสรญา วันนา ว.5208 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 524266122 นาย อภินันท์ เผ้าหอม ว.5214 สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 524267101 นางสาว กชกร เพียพล ว.5208 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 524268137 นางสาว สุชาดา ลุนบับ ว.5206 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 524268126 นางสาว เยาวภา ศาลา ว.5206 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 524268136 นาย สำราญ กุระณี ว.5206 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 524268112 นางสาว ธัญญารัตน์ สิงห์พันธุ์ ว.5206 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13 524268125 นางสาว เพ็ญนภา รัตนติสร้อย ว.5206 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14 524267115 นาย นพพร สอนเวียง ว.5208 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 524268104 นางสาว กาญจนา ค้ำมา ว.5206 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16 524268114 นางสาว นิลาวรรณ คำฝั่น ว.5206 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 524268106 นาย เกรียงศักดิ์ ตันกะสิกิจ ว.5206 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์
18 524268103 นางสาว กลิ่นสุคนธ์ กงทอง ว.5206 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19 524267144 นางสาว สุภาวดี สาตี ว.5208 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20 524267118 นางสาว นิติยา กว้างขวาง ว.5208 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 524268132 นางสาว ศิรินภา นามบุตร ว.5206 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 524268120 นางสาว พจนา ไชยเดช ว.5206 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23 546269240 นาย เอกสิทธิ์ โสกัณทัต ว.5412T เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
24 524248215 นางสาว นารีนาฎ เครือทอง ว.5217 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 524268121 นางสาว พรพรรณ ปิงตา ว.5206 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26 524267113 นาย ธงชัย พุทธวอร์ ว.5208 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27 524267120 นาย บุญโฮม ชัยสงค์ ว.5208 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28 524330126 นางสาว ยุภารินทร์ ว่องไว ศ 5202 ภาษาอังกฤษธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
29 524268130 นาย วิชาญ วงษา ว.5206 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30 524802153 นางสาว อรพรรณ ผละพล ร.5201 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
31 524268223 นางสาว รัชนีกร ธรรมมา ว-5215 คอมพิวเตอร์และเทศโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32 524268231 นางสาว สิริภา พันธุพารา ว.5215 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33 524401121 นาย วีรชน ภูสถาน ท.5201 เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
34 524268225 นาย วงศกร ป้องนารา ว.5215 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35 524401102 นาย เกษม กุลวงศ์ ท.5201 เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
36 524401105 นางสาว ฐิติยาทร มะณีศรี ท.5201 เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
37 524401107 นาย ณัฐพล ไชยผง ท.5201 เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
38 524401116 นาย ปิยะณัฐ ศรีพล ท.5201 เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
39 546401107 นางสาว สุภัคสรณ์ ชาติเจริญ ท.5401T เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
40 524401111 นาย ธงชัย ไชยหลง ท.5201 เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
41 524268239 นางสาว อรอนงค์ พงษ์พุธทา ว.5215 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสานสนเทศ วิยาศาสตร์
42 524268236 นาย อภิณัฐ มูลอามาตย์ ว.5215 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
43 524268214 นาย ธีรศกดิ์ ถูกใจ ว.5215 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
44 524268247 นาย ณัฐพงศ์ ศิริมาตร ว.5215 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
45 524802151 นางสาว อนุสรา จันทะคุณ ร.5201 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
46 524802146 นางสาว สุพาพรรณ จำรูญศิริ ร.5201 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
47 524401113 นาย นิสิต พลดาหาร ท.5201 เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
48 524265434 นางสาว สุนิสา เเสนสุนนท์ ว.5204 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
49 524268215 นางสาว นันทิยา ไทยปิยะ ว.5215 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
50 524268235 นางสาว สุภาวดี คำมูลละคร ว.5215 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
51 524268232 นางสาว สุทธิดา พรมใจ ว.5215 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
52 524268217 นางสาว ปวีณา พิลาฤทธิ์ ว.5215 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
53 524268240 นางสาว อุมาพร มีลาน ว.5215 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
54 524268203 นางสาว จุฑามาศ คำภู ว.5215 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
55 524268233 นางสาว สุพัตรา สิงห์สุวรรณ ว.5215 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
56 524268205 นางสาว ชนัญชิดา ดงพระกิจ ว.5215 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
57 524268211 นาย ธีรพงษ์ แก้วรัตน์ ว.5215 คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
58 524268213 นาย ธีรวัฒน์ ชมภูมาตร์ ว.5215 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
59 524268227 นาย วุฒิพงษ์ โชตยาธิวัฒน์ ว.5215 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
60 524268245 นาย ปิยะชาติ อรรคสูรย์ ว.5215 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
61 524329107 นางสาว ภุมรินทร์ มะลิวัลย์ ศ 5207 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ
62 524265437 นางสาว โสรญา โสมิตร ว.5204 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
63 524265405 นางสาว จิราภรณ์ ทันหา ว.5204 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
64 524265107 นางสาว ชนาธินาถ จันทนประเสริฐ ว.5201 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
65 524265104 นางสาว กรองกาญจน์ ทองโคตร ว.5201 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
66 524265102 นางสาว กนกวรรณ แก้วแสนเมือง ว.5201 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
67 524265128 นาย วรวุฒิ ผิวนางงาม ว.5201 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
68 524265141 นาย อุเทน ศรจันทร์ ว.5201 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
69 524265136 นางสาว หนึ่งฤทัย จรูญศรี ว.5201 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
70 524265110 นางสาว ธิดารัตน์ จอกแก้ว ว5201 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
71 524268206 นางสาว ชลิตา ผิวสวัสดิ์ ว.5215 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
72 524268228 นาย ศตวรรษ รัตนาวิวัฒน์ ว.5215 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
73 524242128 นางสาว สินจัย พิมคีรี ว.5225 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
74 524242116 นางสาว ปวีณา ทาเวียง ว.5225 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75 524242227 นางสาว อภิญญา น้อยโนนทอง ว.5226 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
76 524242104 นาย เฉลิมชัย ศรีปัญญา ว.5226 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
77 524242232 นางสาว เอมอร ที่ภักดี ว.5226 ชีววิทยา (จุลชีววิทยา) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
78 524242216 นางสาว ยลดา ไพสนธิ์ ว5226 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
79 524242107 นาย ณรงค์ฤทธิ์ บุตรวงษ์ ว.5225 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
80 524242102 นาย เกษมศักดิ์ ดวงเพชร ว.5225 ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
81 524268207 นางสาว ช่อลัดดา สุวรรณะ ว 5215 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์
82 524242122 นางสาว รจนา บงสิมมา ว.5225 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
83 524243108 นาย ภาสกร เดชโค้น ว.5212 ฟิสิกส์ วิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี
84 524338116 นางสาว อุไรวรรณ ชินศรี ศ.5205 ดิจิตอล อาร์ต มนุษยศาสาตร์
85 546401101 นาย กิต สีคง ท.5401T เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
86 546401106 นาย วัชระ สายสิงห์ ท.5401T เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
87 546401104 นาย ธวัชชัย สีมูล ท.5401T เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
88 524242110 นาย ทิศศาพร เนตรแสงศรี ว.5225 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
89 525242123 นางสาว รัฐติกาล เพ็งพล ว. 5226 ชีวววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
90 524242223 นางสาว สายฝน รวมธรรม ว. 5226 ชีวววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
91 524307106 นางสาว จีระวรรณ บุญป้อง ศ 5201 การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
92 524307132 นางสาว วรรณพร สอนใสย ศ 5201 การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
93 524307129 นางสาว ยลดา ดวงบุปผา ศ 5201 การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
94 524338101 นางสาว กมลวรรณ ทองเหลา ศ.5205 ดิจิตอล อาร์ต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
95 524268224 นาย สรสรร น้อยทรง ;.5215 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
96 524701127 นางสาว สมฤทัย บุตรเต บ.5201 การบัญชี วิทยาการจัดการ
97 524265103 นางสาว กรรณิการ์ สอนพรหม ว.5201 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
98 524701133 นางสาว อังคณา ใต้ร่มโพธิ์ทอง บ. 5201 การบัญชี วิทยาการจัดการ
99 524701105 นางสาว จารุวรรณ ปานหอม บ.5201 การบัญชี วิทยาการจัดการ
100 524701141 นาย นิพล โสรสิงห์ บ. 5201 การบัญชี วิทยาการจัดการ
101 524701143 นางสาว นุชิดา อธิสุมงคล บ. 5201 การบัญชี วิทยาการจัดการ
102 524701131 นางสาว เสาวนิตย์ น้อยปา บ.5201 การบัญชี วิทยาการจัดการ
103 524701107 นางสาว จีราพัชร จันทะศรี บ.5201 การบัญชี วิทยาการจัดการ
104 546269225 นาย ฤทธิชัย ศิลารักษ์ ว5412t อิเล็กทรอนิกส์เเละคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
105 524701108 นาย ชูศักดิ์ โทมนัส บ.5201 บัญชี วิทยาการจัดการ
106 524268134 นาย สมพงษ์ ศิริบัน ว.5206 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
107 524250111 นางสาว เสาวนีย์ นามโพธิ์ ว.5213 เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
108 524250103 นาย ชฎิล เสตะปุตตะ ว.5213 เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
109 524250110 นางสาว สุพัตรา ฮาตะคุณ ว.5213 เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
110 546702244 นางสาว อรอุมา สารวงษ์ บ.5409T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
111 546702141 นางสาว เสาวลักษณ์ ดาศรี บ5408T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
112 524250108 นางสาว วารุณี กรมทอง ว.5213 เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
113 546702138 นางสาว สุพัตรา พิมสาลี บ 5408 T การจัดการทั่วไป การจัดการ
114 546702128 นางสาว วาสนา ขวัญพลอย บ 5408 T การจัดการทั่วไป การจัดการ
115 524268218 นางสาว ปิยะนุช ทองโคตร ว.5215 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
116 524250113 นาย อุตนัย บุตรวงษ์ ว5213 เกษตร์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
117 524250106 นาย พลากร บริรักษ์ ว.5213 เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
118 524250116 นาย เกรียงไกร ธนะสูตร ว5213 เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
119 546702148 นางสาว พลอยไพลิน สันหา บ.5408T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
120 546702150 นางสาว อารีรัตน์ จำเริญทรัพย์ บ.5408T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
121 524247120 นางสาว ภัทรียา บุญเรืองนาม ว.5209 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
122 524247117 นางสาว พัชรี กระลาม ว.5209 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
123 524247104 นางสาว จารุวรรณ พันธ์ชมภู ว.5209 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
124 518186208 นางสาว ดวงทิพย์ ศรีประเสริฐ ค.5113 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
125 518148125 นางสาว ยลดา ฤทธิศักดิ์ ค.5105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
126 518148126 นางสาว ยุพิน วิจิตปัญญา ค5105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
127 518186210 นางสาว น้ำฝน โสมะ ค.5113 การศึดษาปฐมวัย ครุศาสตร์
128 524247103 นางสาว เกลียวทราย ขุมดินพิทักษ์ ว.5209 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
129 518148146 นางสาว อุไรวรรณ ศรีเตชะ ค5105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
130 518186232 นางสาว อารยา อุทธตรี ค.5113 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
131 524247136 นางสาว อัจฉรา นาไชยบูรณ์ ว.5209 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
132 524247143 นางสาว ปวริศา ทองปั้น ว.5209 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
133 518148140 นางสาว สุนันทา ทาดา ค.5105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
134 518148145 นางสาว อัมรา โกษารักษ์ ค.5105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
135 524247140 นางสาว ประกายมาศ ไชยสิทธิ์ ว.5209 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
136 518148103 นางสาว ขนิษฐา โกษากุล ค.5105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
137 524265322 นางสาว ภุมรินทร์ สุขบัว ว 5203 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
138 524290102 นางสาว นพรัตน์ จันมา ว.5211 อาหารและโภชนาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
139 524290108 นางสาว สาวิตรี ทับอาษา ว.5211 อาหารและโภชนาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
140 524290105 นางสาว ไพรัตน์ หลอดบุตร ว.5211 อาหารและโภชนาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
141 524290103 นางสาว ปานทิพย์ เซี่ยงหวอง ว 5211 อาหารและโภชนาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
142 524247102 นางสาว กัลยาณี พิมพ์ดี ว 5209 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
143 518148136 นางสาว สาวิตรี ละครไทย ค.5105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
144 518186205 นางสาว ชาลินี ปัทนาถา ค.5113 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
145 524290107 นางสาว ศิริวรรณ เกตุพิจักร์ ว 5211 อาหารและโภชนาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
146 524265316 นางสาว พรธิดา จันทนา ว.5203 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
147 524265338 นาย สิรวิชญ์ ชัยเวทย์ ว.5203 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
148 524265304 นางสาว จินตนาพร สุนทรพินิจ ว.5203 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
149 518186207 นางสาว ดลนภา กาภูคำ ค.5113 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
150 524401112 นาย นรานุกูล มาตย์นอก ท.5201 เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
151 518110127 นางสาว สินใจ แก้วดวงดี ค.5108 สังคมศึกษา ครุศาสตร์
152 524265309 นางสาว เดือนเพ็ญ ชื่นชม ว.5203 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี
153 524265341 นางสาว สุพัตรา เสนาฤทธิ์ ว.5203 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
154 524290110 นางสาว สุกัญญา ศรีหะ ว.5211 อาหารและโภชนาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
155 524290101 นางสาว กนกภรณ์ โคกวิลัย ว.5211 อาหารและโภชนาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
156 524290111 นางสาว ณิชารีย์ เมตไทยสงค์ ว.5211 อาหารและโภชนาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
157 524290104 นางสาว พรพรรณ อ่อนพินา ว.5211 อาหารและโภชนาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
158 518148141 นางสาว สุพรรณวิกา สมศรี ค5105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาตร์
159 518148133 นาย ศราวุฒิ ศรีวรรณะ ค 5105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
160 518148135 นางสาว สโรชา สุวรรณสิงห์ ค 5105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
161 518148115 นาย นิรุตติ์ วันหากิจ ค5105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาตร์
162 518148128 นางสาว ละมัย รอบคอบ ค 5105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาตร์
163 518148118 นางสาว พรรณทิพา มิ่งสันเทียะ ค 5105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
164 518148108 นางสาว ญาณิศา เทียมทะนงค์ ค5105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
165 518148131 นางสาว วีระยา บริวัน ค 5105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
166 518148112 นางสาว นันทพร สุภาษิ ค5105 วิทยาศาตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
167 518148127 นางสาว ราตรี ศรีหนองโคตร ค 5105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
168 524802127 นาง บังอร สีดาบุญมา ร.5201 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
169 524307108 นาย ชาญชัย กุลจำเริญ ศ 5201 การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
170 518158142 นาย สุรพล พิมคีรี ค5105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
171 524802101 นาง กนกพร ชำนาญวงษ์ ร.5201 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
172 524307115 นางสาว นฤมล ทองวิเศษ ศ.5201 การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
173 524307122 นางสาว พัชรี อุ่นทองดี ศ.5201 การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
174 524307119 นางสาว บุปผา เพียปลัด ศ.5201 พัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
175 524247142 นางสาว นริศรา นาทันตอง ว.5209 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
176 524307116 นางสาว นิลญา นามคุณ ศ 5201 การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
177 524307144 นางสาว หทัยรัตน์ ภาหวัน ศ.5201 การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
178 524307154 นาย ภัควัฒน์ จันทะแพง ศ.5201 การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
179 524307150 นางสาว ลักขณา ทิพรักษ์ ศ.5201 การพัฒนาชุมชน มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
180 524307111 นาย นคร สุระเกตุ ศ5201 การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์
181 524802134 นางสาว มลิวรรณ มั่นวงศ์ ร,5201 รัฐประสาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
182 524802160 นางสาว โศรยา ดวงมาลา ร.5201 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
183 524265303 นางสาว จิตรา มัครมย์ ว.5203 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
184 524802140 นางสาว เวณิกา แพงศรี ร.5201 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
185 524265323 นางสาว มลทิรา แก้วหยาด ว.5203 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
186 518144206 นาย ฉัตรชัย สิงห์สุริย์ ค.5114 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
187 518144218 นาย ประสงค์ ภูครองทุ่ง ค.5114 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
188 518148109 นาย ธีรยุทธ ฤทธิศักดิ์ ค5105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
189 518148139 นาย สุทธิพงษ์ พรเบี้ยว ค5105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
190 518144241 นางสาว หทัยทิพย์ ชุมนา ค5114 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
191 518186222 นางสาว วธัญญา ลำมะยศ ค.5113 การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
192 518186225 นางสาว วิลาวัณย์ พาจันทร์ ค.5113 การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
193 518102122 นางสาว พิมพิไล สีตื้อ ค5102 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
194 518102131 นางสาว ลลิตา จันทนา ค5102 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
195 518148123 นางสาว ภัทราวดี จันทะเพ็ง ค5105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
196 518148129 นางสาว วิชุดา กุลเสน ค5105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
197 518144230 นางสาว วราลักษณ์ โคตรแก้ว ค5114 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
198 518148117 นางสาว พรประภา ขันมัง ค. 5105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
199 518186202 นางสาว จิราพร ตะวงค์ ค.5113 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
200 524802115 นางสาว ชุติมา บุผา ร.5201 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
201 524802131 นางสาว ปัทมา บุตดีชัย ร.5201 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202 524265326 นางสาว มุธิดา สเจริญ ว.5203 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์
203 524302129 นางสาว รุ้งลาวัลย์ ทบนา ศ.5203 ภาษาอักฤษ มนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์
204 524302130 นางสาว ลลิตวดี ศรีคำวรรณ ศ.5203 ภาษาอักฤษ มนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์
205 524269115 นางสาว ลัดดาวรรณ ตันยะลา ว.5216 อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
206 518102201 นางสาว กนิษฐา ปิ่นปัน ค 5115 ภาษาอังกฤษ ครุศาตร์
207 518186226 นางสาว ศรัญญา โพธิราช ค 5113 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
208 518186211 นางสาว นิตนภา กงพาน ค 5113 การศึกษาปฐมวัย ครุศาตร์
209 546269142 นาย ธีระยุทธ สุติยะวัน ว.5411T เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
210 518148134 นางสาว ศิริวัฒน์ ศรีมี ค 5105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
211 518148105 นางสาว ชุติมา สันสมบัติ ค 5105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
212 518102118 นางสาว ปรียานุช แก้วพิลา ค 5102 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
213 518102114 นางสาว นิภาพรรณ เหี้ยมเหิน ค 5102 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
214 524265119 นางสาว พิมพิศา ธรรมมิยะ ว.5201 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
215 518102132 นางสาว วนิดา ช่วงครบุรี ค 5102 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
216 518102112 นางสาว นิชดา สุมาลี ค.5102 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
217 518186221 นางสาว สโรชา ผุยทา ค5113 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
218 518186203 นางสาว จุฑารัตน์ ผงบุญตา ค5113 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
219 546269106 นาย จำรัส เทียนหอม ว.5411T เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
220 518186215 นางสาว เปรมสุดา โฉมรัก ค5113 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
221 518186213 นางสาว บุษราคัม อำนาจ ค5113 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
222 524330206 นางสาว นฤมล โสภาพุฒ ศ.5204 ภาษาอังกฤษธุรกิจ(การจัดการสำนักงาน) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
223 524330209 นางสาว ปวีณา งอนป้อง ศ.5204 ภาษาอังกฤษธุรกิจ(การจัดการสำนักงาน) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
224 524330201 นางสาว ไข่มุก สุภาวงศ์ ศ.5204 ภาษาอังกฤษธุรกิจ(การจัดการสำนักงาน) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
225 524265312 นางสาว นงรักษ์ คงสวรรค์ ว.5203 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
226 518186230 นางสาว สาวิตรี สิงห์บุญมา ค5113 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
227 546702217 นางสาว พัชรี เชื้อนนท์ บ.5409T การจัดการทั่วไป การจัดการ
228 518140210 นาย ณเดช ศรีผาโคตร ค 5112 คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
229 518186233 นางสาว อุมาพร ป้องคำแสน ค5113 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
230 518186231 นางสาว สุดารัตน์ ทุมชะ ค5113 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
231 528186237 นางสาว อรนุช ธัญญารักษ์ ค.5207 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
232 524329110 นางสาว ศศิวิมล ขึ้นเสียง ศ. 5207 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ
233 524307138 นาย วุฒินันท์ ดวงลาปา ศ.5201 การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
234 518186224 นางสาว วิไลวรรณ บุญดี ค.5113 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
235 518189108 นาย ณัฐวุฒิ พิมล ค.5106 พลศึกษา ครุศาสตร์
236 518110109 นางสาว นฤมล ไชยโส ค.5108 สังคมศึกษา ครุศาสตร์
237 518110130 นางสาว หวานใจ คำสีทา ค.5108 สังคมศึกษา ครุศาสตร์
238 524329106 นางสาว นิตยา อภัยนอก ศ.5207 อุสาหกรรมท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ
239 524265402 นางสาว จินตนา ฉลาดดี ว.5204 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
240 524265431 นางสาว สุจิตรา ชัยแก้ว ว.5204 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
241 524265419 นางสาว พัชรา เอติรัตน์ ว.5204 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
242 524250115 นาย ศิริศักิดิ์ สินค้า ว 5213 เกษตรศาสตร์ วิทยาศาตตร์และเทคโนโลยี
243 524250105 นาย ธีระศักดิ์ อภิสุวรรณ ว 5213 เกษตรศาสตร์ วิทยาศาตตร์และเทคโนโลยี
244 524250114 นาย คณาวัช แสงจันทร์ ว 5213 เกษตรศาสตร์ วิทยาศาตตร์และเทคโนโลยี
245 518102226 นางสาว เพชรีวรรณ วงษ์สีหา ค.5115 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
246 524307103 นางสาว แค็ทรียา สีพรมมา ศ 5201 พัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
247 524307142 นาย แสวง ผิวพันธมิตร ศ 5201 การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
248 518186212 นางสาว เนตรดาว ธัญญะประกอบ ค.5113 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
249 524402112 นาย อนุวัตร สุนาคำ ท5202 เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
250 518186209 นางสาว นราภรณ์ มงคล ค.5113 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
251 524269116 นาย วรกุล นนทะโคตร ว.5216 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
252 524269103 นาย ปกรธรรม์ วันนา ว.5216 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
253 524269107 นางสาว ณัฐนันท์ ทิพดง ว.5216 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
254 524402113 นาย เอกพจน์ เพียดป้อง ท.5202 เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
255 524268221 นาย พุทธชาติ นาแข็ง ว.5215 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
256 524268111 นาย ธนุรัตน์ สิทธิดา ว.5206 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
257 546702229 นาง วิภาพร เลิศคอนสาร บ.5409T การจัดการ การจัดการทั่วไป
258 524338110 นาย วุฒิพงษ์ สังข์ปาน ศ.5205 ดิจิตอล อาร์ต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
259 524307114 นาย นพรัตน์ มะโหธร ศ 5201 การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
260 524269124 นางสาว อานิกา ศรีบุรินทร์ ว.5216 อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม
261 524269125 นางสาว อารยา สูนมาตย์ ว.5216 อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม
262 524269121 นาย สิทธา จันทะคุณ ว.5216 อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม
263 524269105 นาย ชัยวัฒน์ กมลรัตน์ ว.5216 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
264 524248207 นาย จักรกฤษณ์ วางอภัย ว. 5217 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
265 524265130 นางสาว วิภาดา สาระทัศนานันท์ ว.5201 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
266 524269109 นาย ธรรมวัฒน์ สุภกรรม ว.5216 อิเล็กทรอนิิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
267 546704107 นางสาว ชดาพร สมใจ บ.5411T การตลาด วิทยาการจัดการ
268 546704120 นาย สิทธิพงษ์ อาจปาสา บ.5411T การตลาด วิทยาการจัดการ
269 524265333 นางสาว วิภาวรรณ เครือลี ว.5203 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
270 524265314 นางสาว นิตยา ศรีดาธรรม ว.5203 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
271 524402104 นาย นัฐวุฒิ สอนพรหม ท.5202 เทคโนโยีวิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
272 524802112 นางสาว จุฑารัตน์ เร่งพัฒนพิบูล ร.5201 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
273 546269232 นางสาว สุกัญญา สอนสี ว.5412 T เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
274 524802102 นางสาว กนกพร คล้ายสุบรรณ ร.5201 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
275 524307157 นางสาว มยุรี สุรินทร์ ศ 5201 พัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
276 524307125 นางสาว เพ็ญศิริ อิ่มวงษ์ ศ 5201 พัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
277 524307131 นาย ลิขิต พีสดี ศ 5201 พัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
278 524307139 นาย สมเกียติ เศษดี ศ 5201 พัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
279 518189110 นาย นริศ ประทุมไชย ค.5106 พลศึกษา ครุศาสตร์
280 546269116 นาย นัฐพงษ์ แก้วไชยะ ว5411t เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
281 546269108 นาย เจนภพ จันทร์เพ็ง ว.5411T เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุสาหกรรม
282 524330227 นางสาว สุนทรี ชมภู ศ.5204 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (การจักการสำนักงาน) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
283 524329114 นางสาว อนุสรา แซ้นสีดา ศ.5207 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ
284 524268204 นางสาว จุฑามาศ งามจิตร ว.5215 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
285 524701144 นางสาว เกศรา แพงพุ่ม บ.5201 การบัญชี วิทยาการจัดการ
286 524265237 นางสาว สุภารัตน์ คำเขื่อน ว5202 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์
287 524307107 นาย ชัยธวัช สารมะโน ศ.5201 พัฒนาชุมชน มนุษยศาสตรและสังคมศาตร์
288 524265222 นางสาว พิกุล ภูชาคำ ว5202 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
289 524240137 นางสาว อภิตา โคตรสุวรรณ ว.5218 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
290 524240132 นางสาว อารีรัตน์ มหาโยธี ว.5218 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
291 524240104 นาย ไกรวุฒิ มังษาอุดม ว.5218 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
292 524402107 นาย วีระ สดวกดี ท.5202 เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
293 518186204 นางสาว จิตติมา แก้วน้อย ค.5113 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
294 546269239 นาย อำนาจ โคตรชนะ ว.5412T เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
295 546269103 นาย กิตติพันธ์ ปัญจรัก ว.5411T เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
296 546269137 นาย อริชัย สงค์เวียง ว.5411T เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
297 546269112 นาย ถิรนัย วังคีรี ว 5411T เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
298 546269135 นาย อภิวัฒน์ วรรณชัย ว.5411T เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
299 546269119 นาย พรชัย วัฒนะ ว.411T เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
300 546269111 นาย ณัฐพนธ์ วรรณชัย ว.5411T เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคเเละคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
301 524307137 นาย วีรศักดิ์ สุต้น ศ.5201 การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
302 546702123 นางสาว ยุวดี ไชยแพงศรี บ.5408 T. การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
303 546269114 นาย ธีรพงศ์ สอนสุภาพ ว.5411T เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
304 524702115 นางสาว นัทฐิชา พรมทา บ.5202 การจัการทั่วไป วิทยาการจัดการ
305 546269118 นาย พงศ์พันธ์ จันทพล ว.5411T เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
306 546269134 นาย สุรศักดิ์ เวชบรรพต ว 5411 T อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
307 546269121 นาย พิเชษฐ์ ประเสริฐสาร ว.5411t อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
308 524702142 นางสาว สุชาดา ประสมทรัพย์ บ.5202 การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
309 524402111 นาย อนนท์ พลพรมเมือง ท.5202 เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
310 524402110 นาย อนนท์ ผ่องใส ท.5202 เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
311 524802259 นาย ณัฐวุฒิ นวลจันทร์ ร.5202 รัฐประศาสนศาตร์ มนุษยศาตร์เเละสังคมศาสตร์
312 524242203 นางสาว จริญญา ศรีละ วฬ5225 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
313 546269140 นาย อำพล ไชยโสดา ว.5411T เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
314 518148120 นางสาว พัชราพร มุงคุณแสน ค 5105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
315 524701111 นาย ทรงกรด สมบูรณ์ บ.5201 การบัญชี วิทยาการจัดการ
316 524701124 นางสาว วิภาภรณ์ มูลมา บ.5201 การบัญชี วิทยาการจัดการ
317 524265205 นางสาว ขจีจันทร์ ประสมศรี ว 5202 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
318 524701132 นางสาว โสรญา แปลงกันทา บ.5201 การบัญชี วิทยาการจัดการ
319 524701115 นางสาว ผกาแก้ว พรมภักดี บ.5201 การบัญชี วิทยาการจัดการ
320 524265231 นาย ศักดิ์ธยา ดีกุดตุ้ม ว.5202 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
321 524242121 นางสาว มาลัย สายมิ่ง ว.5225 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
322 524307145 นาย อดิศร ก้อมมะณี ศ 5201 การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
323 2147483647 นางสาว น้ำฝน เทมโส บ.5404T การบัญชี วิทยาการจัดการ
324 546701211 นางสาว พิมลพัชระ ถิ่นถาน บ.5404T การบัญชี วิทยาการจัดการ
325 524242125 นางสาว วัชรี เต็มวงษ์ ว.5225 ชีววิทยา วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
326 546701230 นางสาว สุพัตรา จันชะฎา บ.5404T การบัญชี วิทยาการจัดการ
327 546269241 นาย อุทิศ มหามณี ว.5412T เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
328 546701237 นางสาว อรนุช เพ็งมา บ.5404T การบัญชี วิทยาการจัดการ
329 524243110 นางสาว มุกรินทร์ ราศรีชัย ว.5212 ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
330 524402106 นาย วราวุฒิ อนุอินทร์ ท.5202 เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
331 524802128 นางสาว เบญจวรรณ น้อยเชียงคูณ ร.5201 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศ่าสตร์และสังคมศ่าสตร์
332 524802106 นางสาว จตุพร เชื้อไพบูลย์ ร 5201 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
333 546701227 นางสาว สิริกร บุตรศรี บ.5404T การบัญชี บริหารธุรกิจ
334 546701226 นางสาว สาวิตรี แก้วษา บ.5404T การบัญชี วิทยาการจัดการ
335 546701213 นางสาว พุธิตา สุวรรณชัย บ.5404T การบัญชี วิทยาการจัดการ
336 546701228 นางสาว สุกัญญา ถาพร บ.5404T การบัญชี วิทยาการจัดการ
337 546701219 นางสาว รัตนาภรณ์ แถวอุทุม บ.5404T การบัญชี วิทยาการจัดการ
338 524802225 นางสาว เพ็ญพร ยางศรี ร.5202 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
339 524802220 นางสาว นิตยา สุวรรณชาติ ร.5202 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
340 524802211 นางสาว ณัฐนันท์ นะระทร ร.5202 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
341 524802241 นางสาว ศศิวิมล บัวมิ่ง ร.5202 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
342 524802210 นาย ชัยวัฒน์ พิมพันธ์ ร.5202 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
343 518102229 นางสาว ลักขณา เหล่าวงโคตร ค.5115 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
344 546701239 นางสาว อิสราภรณ์ แสนบุ่งค้อ บ.5404T การบัญชี วิทยาการจัดการ
345 546701222 นางสาว วรินธร อินทรักษ์ บ.5404T การบัญชี วิทยาการจัดการ
346 546701203 นางสาว กิ่งผกา หอมภักดี บ.5404T การบัญชี วิทยาการจัดการ
347 546269227 นาย วิโรจน์ โสประดิษฐ์ ว 5412T เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
348 524265310 นางสาว ทิวานนท์ เทชะ ว.5203 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
349 524247119 นางสาว ไพจิตร หนูดา ว.5209 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
350 524402101 นาย จักรพงศ์ คำดอกรับ ท.5202 เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
351 546701218 นางสาว รพีพร อัครกลาง บ.5404T การบัญชี วิทยาการจัดการ
352 518129119 นางสาว ณัชชา ชำนาญพล ค5109 วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) ครุศาสตร์
353 524265325 นางสาว มินตรา ดวงบุบผา ว.5203 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
354 524265319 นางสาว พัชรียา นากันหา ว.5203 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
355 524265308 นางสาว ดวงตา คำอ่อน ว.5203 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
356 524265330 นางสาว ลัดดา สีหาวัตร ว.5203 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
357 524802107 นาย จักรกฤษณ์ พิลาคุณ ร.5201 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
358 524265202 นางสาว กมลนาถ ชาวดอน ว.5202 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
359 524265236 นางสาว สุพัตรา สุวรรณคุ้ม ว.5202 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
360 518189129 นาย อานุภาพ สุกรินทร์ ค 5106 พละศึกษา ครุศาสตร์
361 546269131 นาย สมยศ ศรีเมือง ว.5411T เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
362 546269141 นาย อุทิศ เรืองเพชร ว.5411T เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
363 524265315 นางสาว นิตยา ภูน้ำเย็น ว.5203 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
364 524265306 นางสาว ฉันทนา ศรีภูแพน ว.5203 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
365 524265339 นางสาว สุพรรัตน์ แก้วกัญญา ว.5203 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
366 524265328 นางสาว รัศมีี จิตะแสง ว.5203 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
367 524265318 นางสาว พรพิสุทธิ์ สัตย์นาโค ว.5203 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
368 524265305 นางสาว ฉัตรมณี ชมสว่าง ว.5203 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
369 524307133 นางสาว วรรณิศา เข็มจันทร์ ศ5201 การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
370 524802262 นางสาว จิราภรณ์ ช่างปลูก ร.5202 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
371 524802251 นาย อนุสรณ์ สุริยะธรรม ร.5202 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
372 524802201 นาย ธนเชษ ชำนาญ ร.5202 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
373 524802103 นาย กิตติพงศ์ แสนบัวคำ ร.5201 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
374 524802155 นาย อุเทน พุทธาผา ร.5201 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
375 524307120 นางสาว ไปรมาตร สีบุญเรือง ศ5201 การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
376 524802104 นาย คณิศร น้อยศรี ร.5201 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
377 546269231 นาย สิทธิกร พลซา ว.5412T เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
378 546701238 นางสาว อังศุมาริน หมื่นแก้ว บ.5404T การบัญชี วิทยาการจัดการ
379 546702103 นาย ธัญญวรรธ มีศิลป์ บ. 5408 T การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
380 518144110 นางสาว ทวีวรรณ เคนนาดี ค.5101 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
381 518144126 นางสาว ยลดา มาดา ค.5101 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
382 546701209 นางสาว น้ำฝน เทมโส บ.5404T การบัญชี วิทยาการจัดการ
383 518144112 นางสาว ธิดา เจนทั่ว ค5101 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
384 518144111 นางสาว ทาริกา พรมทองดี ค5101 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
385 518144227 นางสาว รัชธิดา สุโพธิ์ขันธ ค5114 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
386 518144210 นางสาว ทิมนญา กะสี ค5114 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
387 518144207 นางสาว เฉลิมขวัญ ทุมพิสาน ค.5114 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
388 518102142 นางสาว อรวรรณ อุทธบูรณ์ ค.5102 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
389 518144104 นางสาว จุฑาทิพย์ ชารีเทศ ค.5101 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
390 518148132 นางสาว ศรัญญา นามมนุษย์ศรี ค.5105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
391 524307112 นาย นคเรศ ศรีหนารถ ศ.5201 พัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
392 524269122 นาย สุบรรณ แพงโพธิ์ ว.5216 อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
393 524402108 นาย ศราวุธ อินทร์ชมชื่น ท.5202 เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
394 524402102 นาย เฉลิมพล สามา ท.5202 เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
395 518186217 นางสาว พัชรี ดีวิเศษ ค5113 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
396 518186223 นาย วัตรสรรค์ ปานกลาง ค5113 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
397 518186216 นางสาว พรประกาย บงแก้ว ค 5113 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
398 518144121 นาย พบรัก ทำเวียง ค5101 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
399 518144116 นาย นักรบ ทำเวียง ค5101 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
400 524307155 นาย พงศ์ทาดา จันทร์เดียว ศ 5201 การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์