ลำดับ หลักสูตร รอบเรียน จำนวนชั่วโมง เปิดรับ(จำนวน) จำนวนนักเรียนที่อบรม สมัครเรียน
1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (รุ่นที่ 9) วันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.30 น. 6 ชั่วโมง/วัน 120 คน 18 คน ปิดรับสมัคร
2 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (รุ่นที่ 8) วันที่ 28 - 29 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.30 น. 6 ชั่วโมง/วัน 120 คน 1 คน ปิดรับสมัคร
3 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (รุ่นที่ 7) วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.30 น. 6 ชั่วโมง/วัน 120 คน 32 คน ปิดรับสมัคร
4 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (รุ่นที่ 6) วันที่ 10 - 11 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.30 น. 6 ชั่วโมง/วัน 120 คน 105 คน ปิดรับสมัคร
5 อบรมด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 (Exit-Exam)(รุ่นที่ 4) วันที่ 13 - 14 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.30 น. 6 ชั่วโมง/วัน 120 คน 109 คน ปิดรับสมัคร
6 อบรมด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 (Exit-Exam)(รุ่นที่ 3) วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.30 น. 6 ชั่วโมง/วัน 120 คน 120 คน จำนวนเต็มแล้ว
7 อบรมด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 (Exit-Exam)(รุ่นที่ 2) วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.30 น. 6 ชั่วโมง/วัน 120 คน 120 คน จำนวนเต็มแล้ว
8 อบรมด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 (Exit-Exam)(รุ่นที่ 1) วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.30 น. 6 ชั่วโมง/วัน 120 คน 120 คน จำนวนเต็มแล้ว
9 โครงการอบรมการใช้งานเครือข่าย LRU NET (รุ่นที่ 6) วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 - 16.00น. 1 ชั่วโมง/วัน 120 คน 5 คน ปิดรับสมัคร
10 โครงการอบรมการใช้งานเครือข่าย LRU NET (รุ่นที่ 5) วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 15.00 - 16.00น. 1 ชั่วโมง/วัน 120 คน 0 คน ปิดรับสมัคร
11 โครงการอบรมการใช้งานเครือข่าย LRU NET (รุ่นที่ 4) วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 15.00 - 16.00น. 1 ชั่วโมง/วัน 120 คน 1 คน ปิดรับสมัคร
12 โครงการอบรมการใช้งานเครือข่าย LRU NET (รุ่นที่ 1) วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 - 16.00น. 1 ชั่วโมง/วัน 120 คน 41 คน ปิดรับสมัคร
13 อบรมด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 (Exit-Exam)(รุ่นที่ 1) วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.30 น. 6 ชั่วโมง/วัน 120 คน 10 คน ปิดรับสมัคร
14 โครงการอบรมการใช้งานเครือข่าย LRU NET (รุ่นที่ 3) วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 - 16.00น. 1 ชั่วโมง/วัน 120 คน 10 คน ปิดรับสมัคร
15 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ( รุ่น 9 ) วันที่ 8 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. 6 ชั่วโมง/วัน 50 คน 21 คน ปิดรับสมัคร
16 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ( ศูนย์ขอนแก่น ) วันที่ 30 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. 6 ชั่วโมง/วัน 130 คน 95 คน ปิดรับสมัคร
17 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ( รุ่น 8 ) วันที่ 12 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. 6 ชั่วโมง/วัน 120 คน 16 คน ปิดรับสมัคร
18 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ( รุ่น 7 ) วันที่ 11 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. 6 ชั่วโมง/วัน 120 คน 119 คน ปิดรับสมัคร
19 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ( รุ่น 6 ) วันที่ 5 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. 6 ชั่วโมง/วัน 120 คน 120 คน จำนวนเต็มแล้ว
20 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ( รุ่น 5 ) วันที่ 4 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. 6 ชั่วโมง/วัน 121 คน 121 คน จำนวนเต็มแล้ว
21 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ( รุ่น 4 ) วันที่ 25 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. 6 ชั่วโมง/วัน 100 คน 100 คน จำนวนเต็มแล้ว
22 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ( รุ่น 8 ) วันที่ 12 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. 6 ชั่วโมง/วัน 120 คน 16 คน ปิดรับสมัคร
23 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ( รุ่น 2 ) วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. 6 ชั่วโมง/วัน 100 คน 100 คน จำนวนเต็มแล้ว
24 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ( รุ่น 1 ) วันที่ 17 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. 6 ชั่วโมง/วัน 100 คน 100 คน จำนวนเต็มแล้ว
25 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ( รุ่น 19 ) วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. 6 ชั่วโมง/วัน 40 คน 0 คน ปิดรับสมัคร
26 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ( รุ่น 18 ) วันที่ 2 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น 6 ชั่วโมง/วัน 40 คน 0 คน ปิดรับสมัคร
27 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ( รุ่น 17 ) วันที่ 3 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น 6 ชั่วโมง/วัน 100 คน 0 คน ปิดรับสมัคร
28 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ( รุ่น 16 ) วันที่ 2 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น 6 ชั่วโมง/วัน 40 คน 11 คน ปิดรับสมัคร
29 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ( รุ่น 1 ) วันที่ 17 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. 6 ชั่วโมง/วัน 100 คน 29 คน ปิดรับสมัคร
30 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ( รุ่น 14 ) วันที่ 20 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น 6 ชั่วโมง/วัน 40 คน 6 คน ปิดรับสมัคร
31 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ( รุ่น 13 ) วันที่ 20 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น 6 ชั่วโมง/วัน 100 คน 15 คน ปิดรับสมัคร
32 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ( รุ่น 12 ) วันที่ 19 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. 6 ชั่วโมง/วัน 40 คน 4 คน ปิดรับสมัคร
33 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ( รุ่น 11 ) วันที่ 19 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. 6 ชั่วโมง/วัน 100 คน 60 คน ปิดรับสมัคร
34 โครงการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558( รุ่นที่ 10 ) วันที่ 20 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่ เวลา 08.00 - 16.00 6 ชั่วโมง/วัน 80 คน 80 คน จำนวนเต็มแล้ว
35 โครงการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558( รุ่นที่ 9 ) วันที่ 19 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 6 ชั่วโมง/วัน 80 คน 80 คน จำนวนเต็มแล้ว
36 โครงการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558( รุ่นที่ 8 ) วันที่ 18 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 6 ชั่วโมง/วัน 101 คน 101 คน จำนวนเต็มแล้ว
37 โครงการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558( รุ่นที่ 7 ) วันที่ 20 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 6 ชั่วโมง/วัน 120 คน 120 คน จำนวนเต็มแล้ว
38 โครงการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558( รุ่นที่ 6 ) วันที่ 19 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 6 ชั่วโมง/วัน 120 คน 120 คน จำนวนเต็มแล้ว
39 โครงการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558( รุ่นที่ 5 ) วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 6 ชั่วโมง/วัน 120 คน 120 คน จำนวนเต็มแล้ว
40 โครงการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558( รุ่นที่ 4 ) วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 6 ชั่วโมง/วัน 120 คน 120 คน จำนวนเต็มแล้ว
41 โครงการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558( รุ่นที่ 3 ) วันที่ 23 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 6 ชั่วโมง/วัน 120 คน 120 คน จำนวนเต็มแล้ว
42 โครงการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558( รุ่นที่ 2 ) วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 6 ชั่วโมง/วัน 120 คน 120 คน จำนวนเต็มแล้ว
43 โครงการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558( รุ่นที่ 1 ) วันที่ 21 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 6 ชั่วโมง/วัน 120 คน 120 คน จำนวนเต็มแล้ว
44 โครงการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนสอบ LRU IT EXIT-EXAM สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 06/09/58 (100)(รุ่น3) วันที่ 6 กันยายน 2558 ตั้งเวลา 14.00 - 17.00 3 ชั่วโมง/วัน 100 คน 100 คน จำนวนเต็มแล้ว
45 โครงการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนสอบ LRU IT EXIT-EXAM สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 06/09/58 (100)(รุ่น2) วันที่ 6 กันยายน 2558 ตั้งเวลา 11.00 - 14.00 3 ชั่วโมง/วัน 100 คน 100 คน จำนวนเต็มแล้ว
46 โครงการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนสอบ LRU IT EXIT-EXAM สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 06/09/58 (100)(รุ่น1) วันที่ 6 กันยายน 2558 ตั้งเวลา 08.00 - 11.00 3 ชั่วโมง/วัน 100 คน 100 คน จำนวนเต็มแล้ว
47 โครงการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนสอบ LRU IT EXIT-EXAM สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 05/09/58 (100)(รุ่น3) วันที่ 5 กันยายน 2558 ตั้งเวลา 14.00 - 17.00 3 ชั่วโมง/วัน 100 คน 100 คน จำนวนเต็มแล้ว
48 โครงการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนสอบ LRU IT EXIT-EXAM สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 05/09/58 (100)(รุ่น2) วันที่ 5 กันยายน 2558 ตั้งเวลา 11.00 - 14.00 3 ชั่วโมง/วัน 100 คน 100 คน จำนวนเต็มแล้ว
49 โครงการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนสอบ LRU IT EXIT-EXAM สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 05/09/58 (100)(รุ่น 1) วันที่ 5 กันยายน 2558 ตั้งเวลา 08.00 - 11.00 3 ชั่วโมง/วัน 100 คน 100 คน จำนวนเต็มแล้ว
50 โครงการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนสอบ LRU IT EXIT-EXAM สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 30/08/58 (ห้อง203)(รุ่น3) วันที่ 30 สิงหาคม 2558 ตั้งเวลา 14.00 - 17.00 3 ชั่วโมง/วัน 40 คน 24 คน ปิดรับสมัคร
51 โครงการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนสอบ LRU IT EXIT-EXAM สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 30/08/58 (ห้อง202)(รุ่น3) วันที่ 30 สิงหาคม 2558 ตั้งเวลา 14.00 - 17.00 3 ชั่วโมง/วัน 40 คน 40 คน จำนวนเต็มแล้ว
52 โครงการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนสอบ LRU IT EXIT-EXAM สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 30/08/58 (ห้อง106)(รุ่น3) วันที่ 30 สิงหาคม 2558 ตั้งเวลา 14.00 - 17.00 3 ชั่วโมง/วัน 40 คน 37 คน ปิดรับสมัคร
53 โครงการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนสอบ LRU IT EXIT-EXAM สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 30/08/58 (ห้อง105)(รุ่น3) วันที่ 30 สิงหาคม 2558 ตั้งเวลา 14.00 - 17.00 3 ชั่วโมง/วัน 40 คน 40 คน จำนวนเต็มแล้ว
54 โครงการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนสอบ LRU IT EXIT-EXAM สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 30/08/58 (ห้อง203)(รุ่น2) วันที่ 30 สิงหาคม 2558 ตั้งเวลา 11.00 - 14.00 3 ชั่วโมง/วัน 40 คน 40 คน จำนวนเต็มแล้ว
55 โครงการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนสอบ LRU IT EXIT-EXAM สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 30/08/58 (ห้อง202)(รุ่น2) วันที่ 30 สิงหาคม 2558 ตั้งเวลา 11.00 - 14.00 3 ชั่วโมง/วัน 40 คน 40 คน จำนวนเต็มแล้ว
56 โครงการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนสอบ LRU IT EXIT-EXAM สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 30/08/58 (ห้อง106)(รุ่น2) วันที่ 30 สิงหาคม 2558 ตั้งเวลา 11.00 - 14.00 3 ชั่วโมง/วัน 40 คน 40 คน จำนวนเต็มแล้ว
57 โครงการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนสอบ LRU IT EXIT-EXAM สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 30/08/58 (ห้อง105)(รุ่น2) วันที่ 30 สิงหาคม 2558 ตั้งเวลา 11.00 - 14.00 3 ชั่วโมง/วัน 40 คน 40 คน จำนวนเต็มแล้ว
58 โครงการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนสอบ LRU IT EXIT-EXAM สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 30/08/58 (ห้อง203)(รุ่น1) วันที่ 30 สิงหาคม 2558 ตั้งเวลา 08.00 - 11.00 3 ชั่วโมง/วัน 40 คน 40 คน จำนวนเต็มแล้ว
59 โครงการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนสอบ LRU IT EXIT-EXAM สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 30/08/58 (ห้อง202)(รุ่น1) วันที่ 30 สิงหาคม 2558 ตั้งเวลา 08.00 - 11.00 3 ชั่วโมง/วัน 40 คน 40 คน จำนวนเต็มแล้ว
60 โครงการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนสอบ LRU IT EXIT-EXAM สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 30/08/58 (ห้อง106)(รุ่น1) วันที่ 30 สิงหาคม 2558 ตั้งเวลา 08.00 - 11.00 3 ชั่วโมง/วัน 40 คน 40 คน จำนวนเต็มแล้ว
61 โครงการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนสอบ LRU IT EXIT-EXAM สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 30/08/58 (ห้อง105)(รุ่น1) วันที่ 30 สิงหาคม 2558 ตั้งเวลา 08.00 - 11.00 3 ชั่วโมง/วัน 40 คน 40 คน จำนวนเต็มแล้ว
62 โครงการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนสอบ LRU IT EXIT-EXAM สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 29/08/58 (ห้อง203)(รุ่น3) วันที่ 29 สิงหาคม 2558 ตั้งเวลา 14.00 - 17.00 3 ชั่วโมง/วัน 40 คน 40 คน จำนวนเต็มแล้ว
63 โครงการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนสอบ LRU IT EXIT-EXAM สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 29/08/58 (ห้อง202)(รุ่น3) วันที่ 29 สิงหาคม 2558 ตั้งเวลา 14.00 - 17.00 3 ชั่วโมง/วัน 40 คน 40 คน จำนวนเต็มแล้ว
64 โครงการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนสอบ LRU IT EXIT-EXAM สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 29/08/58 (ห้อง106)(รุ่น3) วันที่ 29 สิงหาคม 2558 ตั้งเวลา 14.00 - 17.00 3 ชั่วโมง/วัน 40 คน 40 คน จำนวนเต็มแล้ว
65 โครงการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนสอบ LRU IT EXIT-EXAM สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 29/08/58 (ห้อง105)(รุ่น3) วันที่ 29 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่ เวลา 14.00 - 17.00 3 ชั่วโมง/วัน 40 คน 40 คน จำนวนเต็มแล้ว
66 โครงการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนสอบ LRU IT EXIT-EXAM สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 29/08/58 (ห้อง203)(รุ่น2) วันที่ 29 สิงหาคม 2558 ตั้งเวลา 11.00 - 14.00 3 ชั่วโมง/วัน 40 คน 40 คน จำนวนเต็มแล้ว
67 โครงการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนสอบ LRU IT EXIT-EXAM สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 29/08/58 (ห้อง202)(รุ่น2) วันที่ 29 สิงหาคม 2558 ตั้งเวลา 11.00 - 14.00 3 ชั่วโมง/วัน 40 คน 40 คน จำนวนเต็มแล้ว
68 โครงการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนสอบ LRU IT EXIT-EXAM สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 29/08/58 (ห้อง106)(รุ่น2) วันที่ 29 สิงหาคม 2558 ตั้งเวลา 11.00 - 14.00 3 ชั่วโมง/วัน 40 คน 40 คน จำนวนเต็มแล้ว
69 โครงการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนสอบ LRU IT EXIT-EXAM สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 29/08/58 (ห้อง105)(รุ่น2) วันที่ 29 สิงหาคม 2558 ตั้งเวลา 11.00 - 14.00 3 ชั่วโมง/วัน 40 คน 40 คน จำนวนเต็มแล้ว
70 โครงการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนสอบ LRU IT EXIT-EXAM สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 29/08/58 (ห้อง203)(รุ่น1) วันที่ 29 สิงหาคม 2558 ตั้งเวลา 08.00 - 11.00 3 ชั่วโมง/วัน 40 คน 40 คน จำนวนเต็มแล้ว
71 โครงการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนสอบ LRU IT EXIT-EXAM สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 29/08/58 (ห้อง202)(รุ่น1) วันที่ 29 สิงหาคม 2558 ตั้งเวลา 08.00 - 11.00 3 ชั่วโมง/วัน 40 คน 40 คน จำนวนเต็มแล้ว
72 โครงการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนสอบ LRU IT EXIT-EXAM สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 29/08/58 (ห้อง106)(รุ่น1) วันที่ 29 สิงหาคม 2558 ตั้งเวลา 08.00 - 11.00 3 ชั่วโมง/วัน 40 คน 40 คน จำนวนเต็มแล้ว
73 โครงการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนสอบ LRU IT EXIT-EXAM สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 29/08/58 (ห้อง105)(รุ่น1) วันที่ 29 สิงหาคม 2558 ตั้งเวลา 08.00 - 11.00 3 ชั่วโมง/วัน 40 คน 40 คน จำนวนเต็มแล้ว
74 โครงการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนสอบ LRU IT EXIT-EXAM สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 15/08/58 (300)(รุ่น3) วันที่ 15 สิงหาคม 2558 ตั้งเวลา 14.00 - 17.00 3 ชั่วโมง/วัน 300 คน 0 คน ปิดรับสมัคร
75 โครงการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนสอบ LRU IT EXIT-EXAM สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 15/08/58 (150)(รุ่น3) วันที่ 15 สิงหาคม 2558 ตั้งเวลา 14.00 - 17.00 3 ชั่วโมง/วัน 150 คน 0 คน ปิดรับสมัคร
76 โครงการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนสอบ LRU IT EXIT-EXAM สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 15/08/58 (300)(รุ่น 2) วันที่ 15 สิงหาคม 2558 ตั้งเวลา 11.00 - 14.00 3 ชั่วโมง/วัน 300 คน 0 คน ปิดรับสมัคร
77 โครงการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนสอบ LRU IT EXIT-EXAM สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 15/08/58 (150)(รุ่น 2) วันที่ 15 สิงหาคม 2558 ตั้งเวลา 11.00 - 14.00 3 ชั่วโมง/วัน 150 คน 22 คน ปิดรับสมัคร
78 โครงการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนสอบ LRU IT EXIT-EXAM สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 15/08/58 (300)(รุ่น 1) วันที่ 15 สิงหาคม 2558 ตั้งเวลา 8.00 - 11.00 3 ชั่วโมง/วัน 300 คน 0 คน ปิดรับสมัคร
79 โครงการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนสอบ LRU IT EXIT-EXAM สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 15/08/58 (150)(รุ่น 1) วันที่ 15 สิงหาคม 2558 ตั้งเวลา 8.00 - 11.00 3 ชั่วโมง/วัน 150 คน 18 คน ปิดรับสมัคร
80 อบรมคอมพิวเตอร์ 26/12/57 (120) วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ตั้งเวลา 8.30 - 17.00 8 ชั่วโมง/วัน 120 คน 59 คน ปิดรับสมัคร
81 อบรมคอมพิวเตอร์ 25/12/57 (106) วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ตั้งเวลา 8.30 - 17.00 น 8 ชั่วโมง/วัน 50 คน 35 คน ปิดรับสมัคร
82 อบรมคอมพิวเตอร์ 25/12/57 (120) วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ตั้งเวลา 8.30 - 17.00 น 8 ชั่วโมง/วัน 170 คน 133 คน ปิดรับสมัคร
83 อบรมคอมพิวเตอร์ 24/12/57 (120) วันที่ 24 ธันวาคม 2557 ตั้งเวลา 8.30 - 17.00 น 8 ชั่วโมง/วัน 170 คน 100 คน ปิดรับสมัคร
84 อบรมคอมพิวเตอร์ 23/12/57 (202) วันที่ 23 ธันวาคม 2557 ตั้งเวลา 8.30 - 17.00 น 8 ชั่วโมง/วัน 50 คน 1 คน ปิดรับสมัคร
85 อบรมคอมพิวเตอร์ 23/12/57 (120) วันที่ 23 ธันวาคม 2557 ตั้งเวลา 8.30 - 17.00 น 8 ชั่วโมง/วัน 170 คน 134 คน ปิดรับสมัคร
86 อบรมคอมพิวเตอร์ 22/12/57 (202) วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ตั้งเวลา 8.30 - 17.00 น 8 ชั่วโมง/วัน 50 คน 38 คน ปิดรับสมัคร
87 อบรมคอมพิวเตอร์ 22/12/57 (120) วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ตั้งเวลา 8.30 - 17.00 น 8 ชั่วโมง/วัน 200 คน 118 คน ปิดรับสมัคร
88 อบรมคอมพิวเตอร์ 21/12/57 (120) วันที่ 21 ธันวาคม 2557 ตั้งเวลา 8.30 - 17.00 น 8 ชั่วโมง/วัน 200 คน 109 คน ปิดรับสมัคร
89 อบรมคอมพิวเตอร์ 20/12/57 (120) วันที่ 20 ธันวาคม 2557 ตั้งเวลา 8.30 - 17.00 น 8 ชั่วโมง/วัน 200 คน 78 คน ปิดรับสมัคร
90 อบรมคอมพิวเตอร์ 19/12/57 (120) วันที่ 19 ธันวาคม 2557 ตั้งเวลา 8.30 - 17.00 น 8 ชั่วโมง/วัน 200 คน 163 คน ปิดรับสมัคร
91 อบรมคอมพิวเตอร์ 18/12/57 (120) วันที่ 18 ธันวาคม 2557 ตั้งเวลา 8.30 - 17.00 น. 8 ชั่วโมง/วัน 150 คน 140 คน ปิดรับสมัคร
92 อบรมคอมพิวเตอร์ 17/12/57 (ห้อง 203) วันที่ 17 ธันวาคม 2557 ตั้งเวลา 8.30 - 17.00 น. 8 ชั่วโมง/วัน 150 คน 144 คน ปิดรับสมัคร
93 อบรมคอมพิวเตอร์ 16/12/57 (ห้อง 203) วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ตั้งเวลา 8.30 - 17.00 น. 8 ชั่วโมง/วัน 50 คน 0 คน ปิดรับสมัคร
94 อบรมคอมพิวเตอร์ 16/12/57 (120) วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ตั้งเวลา 8.30 - 17.00 น. 8 ชั่วโมง/วัน 150 คน 124 คน ปิดรับสมัคร

 

( อบรมเฉพาะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เท่านั้น)
( หมายเหตุ เมื่อสมัครอบรมเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม บน Menubar)

ตรวจสอบรายชื่อ ที่สมัครอบรม
( กรอก รหัสประจำตัวนักศึกษา )